За нас

За нас

Българска холдингова компания” АД (БХКо) е акционерно дружество и е юридическо лице по смисъла на българското право. “Българска холдингова компания” АД е правоприемник на “Българо-холандски приватизационен фонд” АД. Дружеството е учредено на 30 септември 1996 г. в София като “Българо-холандски приватизационен фонд” АД и получава разрешение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси /КЦКФБ/ за извършване на дейност като приватизационен фонд в първата вълна на приватизацията чрез инвестиционни бонове.С решение на Общото събрание на акционерите от 26 януари 1998 г. “Българо-холандски приватизационен фонд” АД преуреди дейността си в холдингово дружество под името “Българска холдингова компания” АД. Дружеството е регистрирано като акционерно дружество в гр. София, а акциите му са регистрирани на “БФБ-София” АД.

„Българска холдингова компания“АД използва медия за финансова информация „Инвестор.Бг“АД, чрез която разкрива регулираната информация на обществеността.

Електронният адрес на медията е: www.investor.bg.