Условия и ред

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

  1. Акционерите в „Българска холдингова компания” АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
  2. Писменото пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.
  3. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник, публикуваме на интернет страницата на дружеството – www.bhc-bg.com-секция Oбщи събрания „Образец на пълномощно”.
  4. Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.Пълномощно, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
  5. При регистрацията, акционерите или упълномощените от тях физически лица се легитимират с документ за самоличност, юридическите лица с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от ТР при АВ (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност упълномощеното лице. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК; документ за самоличност на упълномощения, удостоверение за актуално състояние за акционери юридически лица (заверени или в оригинал). Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да е  придружено с легализиран превод на български език.
  6. Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства.
  7. В случай на изпращане на пълномощното чрез Интернет, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на  Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕЕУ).
  8. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъде изпратено на дружеството чрез електронна поща (имейл) на: bhc@bhc-bg.com най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на общото събрание
  9. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.
  10. Всеки, акционер, който е издал пълномощно за участие в общото събрание на „Българска холдингова компания” АД, следва да уведоми за това дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на общото събрание на електронен интернет адрес (e-mail):bhc@bhc-bg.com.Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на изр.първо не отменя задължението по изречение първо на т.10.

Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.