Условия и ред

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

 1. Акционерите в „Българска холдингова компания” АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
 2. Писменото пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.
 3. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник, публикуваме на интернет страницата на дружеството – www.bhc-bg.com
 4. Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.
 5. Акционерите-юридически лица се представляват от законен представител. Пълномощниците-юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител. Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на актуално удостоверение за търговска регистрация (оригинал или заверено копие). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език.Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.
 1. Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства.
 2. В случай на изпращане на пълномощното чрез Интернет, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 3. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: bhc@bhc-bg.com
 4. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.
 5. Всеки, акционер, който е издал пълномощно за участие в общото събрание на „Българска холдингова компания” АД, следва да уведоми за това дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на общото събрание на електронен интернет адрес (e-mail):www.bhc@bhc-bg.com. Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на изр.първо не отменя задължението по изречение първо на т.4.
 6. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.