Образец на пълномощно

Изтеглете образеца ОТТУК

ОБРАЗЕЦ  ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният ………………………………………………………………………………. , с ЕГН ……………………………………. , л.к.№ ……………………………….. , изд. на …………………….. , от МВР – …………………………… , в качеството си на акционер/представляващ (излишното се зачертава) ……………………………………………………………………… (изписват се данните по търговска регистрация на юридическото лице или личните данни – имена, ЕГН, л.к.№ на акционера – физическо лице), притежаващ ……………….. /………………………………………………………………/ (с думи) броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А M

 

 

……………………………………………………… , с ЕГН ……………………….., л.к.№ ………………………….., издадена на ………………….. от………………………. , с постоянен адрес гр. ………………………………. , (изписват се данните на пълномощника – физическо или юридическо лице)

 

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

 

  1. Да представлява ………………………………………………………… на редовното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания”АД-гр.София, което ще се проведе на 11.06.2019г. от 11.00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, в сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” и с всички притежавани от дружеството акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред и проекти за решения, по указания по долу начин, а именно:

        1.Отчет за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2018г.;

       2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., доклада на регистрирания одитор) и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г, доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията;

      3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2018г.;

      4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.;

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.;
  2. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;
  3. Приемане решение на ОС за промяна в адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОС приема предложената промяна в адреса на управление на дружеството;
  4. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
  5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.;

     10.Разни.

 

  1. Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред –

 

По т.2 от Дневния Ред –

 

По т.3 от  Дневния Ред –

 

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения /„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“/ по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.)

 

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

 

  1. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116 от ЗППЦК както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.
  1. Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 26.06.2019г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

Дата: _______________                                                                     Упълномощител:__________________

 

               

 

Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на адрес : www.bhc-bg.com