Образец на пълномощно

Изтеглете образеца ОТТУК

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният ………………………………………………………………………………. , с ЕГН ……………………………………. , л.к.№ ……………………………….. , изд. на …………………….. , от МВР – …………………………… , в качеството си на акционер/представляващ (излишното се зачертава) …………………………………………………………………… (изписват се данните по търговска регистрация на юридическото лице или личните данни – имена, ЕГН, л.к.№ на акционера – физическо лице), притежаващ ……………….. /………………………………………………………………/ (с думи) броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А M

……………………………………………………… , с ЕГН ……………………….., л.к.№ ………………………….., издадена на ………………….. от………………………. , с постоянен адрес гр. ………………………………. , (изписват се данните на пълномощника – физическо или юридическо лице)

 

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

 

I. Да представлява ………………………………………………………… на редовното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания”АД-гр.София, което ще се проведе на 02.06.2021г. от 16,00ч. (източноевропейско стандартно време-EET=

UTC+2 или 14.00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA02062021, което ще се проведе в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” и с всички притежавани от дружеството акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР  дневен ред и проекти за решения, по указания по долу начин, а именно:

       1.Отчет за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран);

       2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г, (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията;

      3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2020г.;

      4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.;

      5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.;

      6. Избор  на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

      7. Промяна в Устава на дружеството; проект за решение: ОС приема следните промени в устава на дружеството:

     “Допълва се Чл.42, ал.2 от Устава на дружеството,  Компетентност на УС като се добавя допълнително правомощие на УС със създаване на нова т.6 със следната редакция:

            УС (нова т.6).“приема правила за гласуване чрез пълномощник предвидени в чл.115, ал.3 от ЗППЦК във връзка с чл.115 ал.2, т.8 от ЗППЦК, които включват:

   – образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник;

    -начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

– съдържанието на образеца за гласуване, начините на получаването му от акционерите;

– условията за идентификация на акционерите;

като приетите от УС правила за гласуване чрез пълномощник се публикуват на електронната страница на дружеството.“

     8.Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.;

     9.Разни.

II. Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред –

По т.2 от Дневния Ред –

По т.3 от  Дневния Ред –

По т.4 от Дневния Ред-

По т.5 от Дневния Ред-

По т.6 от Дневния Ред-

По т.7 от Дневния Ред-

По т.8 от Дневния Ред-

По т.9 от Дневния Ред-

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения /„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“/ по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.)

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

IV. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116 от ЗППЦК както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.

V.  Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 17.06.2021г от 11.00ч. (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC на същото място и при същия дневен ред.

Дата: _______________                                                                     Упълномощител:

Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на адрес : www.bhc-bg.com