Образец на пълномощно

Изтеглете образеца ОТТУК

ОБРАЗЕЦ 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният ………………………………………………………………………………. , с ЕГН ……………………………………. , л.к.№ ……………………………….. , изд. на …………………….. , от МВР – …………………………… , в качеството си на акционер/представляващ (излишното се зачертава) …………………………………………………………………… (изписват се данните по търговска регистрация на юридическото лице или личните данни – имена, ЕГН, л.к.№ на акционера – физическо лице), притежаващ ……………….. /………………………………………………………………/ (с думи) броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А M

 

……………………………………………………… , с ЕГН ……………………….., л.к.№ ………………………….., издадена на ………………….. от………………………. , с постоянен адрес гр. ………………………………. , (изписват се данните на пълномощника – физическо или юридическо лице)

 

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА 

I. Да представлява ………………………………………………………… на редовното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания”АД-гр.София, което ще се проведе на 20.07.2020г. от 11.00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, в сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 2” и с всички притежавани от дружеството акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР  дневен ред и проекти за решения, по указания по долу начин, а именно:

            1.Отчет за дейността на дружеството през 2019г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2019г.;

       2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., доклада на регистрирания одитор) и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г, доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията;

      3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2019г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2019г.;

      4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.;

      5. Приемане на промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания; проект за решение- ОС приема промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания;

      6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.;

      7. Избор  на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;

     8. Приемане на решение за промяна в представителството на дружеството; проект за решение – ОС приема предложената промяна в представителството на дружеството;

     9. Приемане на решение за определяне възнагражденията на членовете на УС и НС; проект за решение – ОС приема предложената промяна във възнагражденията на членовете на УС и НС;

     10. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК; проект за решение – ОС приема предложената промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК;

      11.Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.;

     12.Разни.

II. Начин на гласуване:

 

По т.1 от Дневния Ред –

 

По т.2 от Дневния Ред –

 

По т.3 от  Дневния Ред –

 

По т.4 от Дневния Ред-

 

По т.5 от Дневния Ред-

 

По т.6 от Дневния Ред-

 

По т.7 от Дневния Ред-

 

По т.8 от Дневния Ред-

 

По т.9 от Дневния Ред-

 

По т.10 от Дневния Ред-

 

По т.11 от Дневния Ред-

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения /„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“/ по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.)

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

IV. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116 от ЗППЦК както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.

V.  Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 04.08.2020г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

Дата: _______________                                                                     Упълномощител:

__________________

 

Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на адрес : www.bhc-bg.com