Материали за ОСА

Дневен ред

Протокол на НС

Протокол на УС

Консолидиран финансов отчет

Неконсолидиран финансов отчет

Документи за избор на член на Одитен комитет:

Декларация за корпоративно управление

Доклад одитор 1

Доклад одитор 2

Консолидиран доклад за дейността

Неконсолидиран доклад за дейността

Доклад относно изпълнение на политика за възнаграждения

Пълномощно акционер – образец

Доклад ДВИ

Доклад на одитен комитет

Приложение 11 от наредба 2 от 2003