Материали за ОСА

Дневен ред

Протоколи НС:

Протокол 1

Протокол 2

Протокол УС

Консолидиран финансов отчет – 2021

Доклад Одитор към Консолидиран финансов отчет – 2021

Консолидиран доклад за дейността

Неконсолидиран финансов отчет 2021

Доклад Одитор към неконсолидиран финансов отчет 2021

Неконсолидиран доклад за дейността

Приложения 11 от Наредба 2 от 2003 г.:

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 7

Декларация за корпоративно управление

Доклад изпълнение на политиката за възнаграждения

Доклад на Одитния комитет

Доклад ДВИ

Молба освобождаване член на Одитен комитет

Декларации нов член на Одитен комитет:

Декларация 1

Декларация 2

Документи номиниран кандидат за одитен комитет