Материали за ОСА

Протокол на НС

Протокол УС

Дневен ред

Годишен индивидуален финансов отчет 2022

Доклад Одитор към индивидуалния финансов отчет 2022

Годишен индивидуален доклад за дейността

Декларация за корпоративно управление

Вътрешна информация

Декларация Приложение 3

Декларация одитор

Доклад на Одитния комитет

Доклад ДВИ

Доклад  за изпълненние политиката за възнагражденията

CV одитор

Консолидиран финансов отчет 2022г

Одиторски доклад консолидиран финансов отчет

Годишен  консолидиран доклад за дейността

Декларация изп.директор

Декларация гл.счетоводител