Дейност

“Българска холдингова компания” АД е регистрирана и извършва дейността си съгласно българското законодателство и своя Устав.  Може да придобива, управлява, оценява и извършва продажби на участия в български и чуждестранни дружества; да придобива, управлява и продава облигации; да придобива, оценява и продава патенти; да отстъпва лицензии за използване на патенти на дружества, както и да финансира тези дружества, в които компанията има акционерно участие.

“Българска холдингова компания” АД извършва цялостната си дейност и реализира инвестиционна си стратегия на развитие като работи по следните направления:

  • Въвежда и утвърждава принципите на корпоративно управление, формира икономическа активност и осъществява ефективен управленски контрол като собственик;
  • Разработва стратегия за създаване на нови и придобиване на участие в съществуващи търговски дружества; създава собствени методики за оценка на ценни книжа и дялове в дружества; създава собствени методики за оценка и извършва оценки на дружествени имущества;
  • Подпомага управляваните и контролираните от нея дружества в разработването на бизнес програми и планове и съдейства за създаване на ефективни условия за реализиране на тези разработки;
  • Анализира финансовите и статистическите отчети, информацията за резултатите от стопанската дейност на управляваните и контролирани дружества, и при неблагоприятни тенденции предлага съответни решения или предприема мерки за въздействие в рамките на своите възможности;
  • Модифицира организационните структури, методите за управление и контрол на производствено-пласментната дейност на основата на маркетингови проучвания и анализи;
  • Предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми за ефективни пазарни мероприятия само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира. Размерът на предоставените заеми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговата компания.
  • Информация за условията и реда за подаване на сигнали в Парк хотел „Москва“АД по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) – Изтеглете файла ред и условия